ULTREIA z.s. - stanovy

IČO: 22720162

Registrace u městského soudu v Praze: spisová značka L 19482 vedená u Městského soudu v Praze

 

Dne 21.11.2015 členská schůze přijala na zasedání v Praze Kunraticích nové stanovy z důvodu transformace občanského sdružení na spolek.

Stanovy spolku ULTREIA, z.s.

Čl. 1.
Název a sídlo spolku

 1. Název spolku: Ultreia, z.s. (dále jen „spolek")
 2. Sídlo spolku: Praha

Čl. 2
Účel spolku

 1. Hlavním účelem spolku je naplňování tohoto společného zájmu členů: sdružování poutníků a přátel spirituálních poutí, podpora a propagace mezinárodních i národních spirituálních poutí.

Čl. 3
Hlavní činnost spolku

 1. Hlavní činností spolku je zejména:
  • organizování spirituálních poutí v ČR i mimo ČR,
  • pořádání kurzů osobního rozvoje,
  • popularizace spirituálních poutí,
  • značení českých větví mezinárodních poutních cest,
  • značení českých spirituálních poutních cest,
  • získávání prostředků na podporu spirituálních poutí a na značení mezinárodních i národních poutních cest.

Čl. 4
Členství ve spolku

 1. Ve spolku existují dva druhy členství, a to řádné členství (řádný člen) a přidružené členství (přidružený člen).
 2. Řádným i přidruženým členem spolku se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami spolku. Řádným členem spolku se může stát pouze osoba starší 18 let. U fyzických osob mladších 18 let je ke vzniku přidruženého členství ve spolku nutný písemný souhlas zákonného zástupce.
 3. O přijetí uchazeče za řádného či přidruženého člena spolku rozhoduje předseda výboru. Výbor vždy rozhodne o tom, zda uchazeče přijímá za řádného člena či za přidruženého člena. Členství uchazeče ve spolku vzniká dnem, kdy mu bylo oznámeno kladné rozhodnutí výboru o jeho přijetí za člena spolku.
 4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 5. Řádné i přidružené členství ve spolku zaniká:
  • Vystoupením člena ze spolku. Každý člen může ze spolku kdykoli vystoupit, a to písemným oznámením doručeným výboru spolku. Členství zaniká dnem uvedeným v oznámení, a pokud v oznámení není den zániku členství uveden, dnem, kdy bylo oznámení o vystoupení doručeno výboru spolku.
  • Zrušením právnické osoby, která je členem spolku
  • Smrtí člena spolku
  • Vyloučením člena spolku na základě rozhodnutí členské schůze. Členská schůze může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku nezjednal nápravu. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze hlasováním. Člen, o jehož vyloučení se jedná, se hlasování členské schůze neúčastní. Členství ve spolku zaniká dnem, kdy je rozhodnutí o vyloučení doručeno vylučovanému členovi spolku.
  • Zánikem spolku
 6. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

 1. Řádný člen spolku má právo:
  • účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na tomto zasedání,
  • volit členy orgánů spolku,
  • být volen do orgánů spolku,
  • na podíl na likvidačním zůstatku podle čl. 12 odst. 2 stanov
  • řádný člen spolku má dále veškerá práva, která má přidružený člen spolku podle odst. 2 tohoto článku.
 2. Přidružený člen spolku má právo:
  • podílet se na činnosti spolku, být informován o činnosti spolku a jeho orgánů,
  • účastnit se poutních programů,
  • účastnit se kurzů osobního rozvoje,
  • účastnit se společenských akcí pořádaných spolkem,
  • obracet se na orgány spolku s podněty, žádostmi a stížnostmi,
  • nahlížet do dokladů o hospodaření spolku a činit si z nich na své náklady kopie,
  • účastnit se jednání orgánů spolku ve všech případech, kdy se jedná o jeho osobě; v tomto případě má orgán spolku povinnost člena na jednání přizvat.
 3. Řádný člen spolku má povinnost zejména:
  • aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
  • svědomitě vykonávat funkce v dalších orgánech spolku, byl-li do některého z orgánů spolku zvolen,
  • zodpovídat za svěřený majetek spolku,
  • řádný člen spolku má dále veškeré povinnosti, které má přidružený člen spolku podle odst. 4 tohoto článku.
 4. Přidružený člen spolku má povinnost zejména:
  • dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku,
  • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy, majetek a dobré jméno spolku,
  • pravidelně, řádně a včas platit členský příspěvek, jehož výši a datum splatnosti stanoví na každý rok svým rozhodnutím členská schůze.

Čl. 6
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  • členská schůze,
  • výbor,
  • revizor.

Čl. 7
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové spolku.
 3. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Výbor svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina řádných členů spolku. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení žádosti, může kterýkoli z řádných členů, který žádost podal, svolat zasedání členské schůze sám.
 4. Zasedání členské schůze svolá výbor vhodným způsobem nejméně 15 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
 5. Kdo zasedání členské schůze svolá, ověří, zda je členská schůze schopná se usnášet a poté zajistí volbu předsedy zasedání. Předseda vede zasedání členské schůze tak, jak byl ohlášen jeho pořad. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech řádných členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 6. Předseda zasedání zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení, zápis podepisuje předsedající členské schůze a jeden řádný člen na schůzi přítomný. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může na základě žádosti adresované představenstvu spolku nahlížet v sídle spolku do zápisů ze zasedání.
 7. Členská schůze zejména:
  • rozhoduje o změnách stanov spolku,
  • schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a výsledek hospodaření spolku, zprávu revizora o kontrole hospodaření spolku,
  • volí a odvolává členy výboru a revizora,
  • rozhoduje o vyloučení člena spolku,
  • rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků,
  • rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
 8. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů.
 9. Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou si rovné.
 10. Řádný člen spolku se může na zasedání členské schůze nechat zastoupit jiným členem spolku. Právo zastupovat jiného člena spolku je zastupující člen povinen prokázat písemnou plnou mocí.
 11. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných řádných členů. Rozhodnutí o změně stanov spolku a rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně je přijato, jestliže pro něj hlasují dvě třetiny všech řádných členů spolku.
 12. Zasedání a hlasování členské schůze může probíhat i korespondenčně (per rollam). Konkrétní způsob korespondenčního hlasování a možnosti jeho použití stanoví členská schůze svým rozhodnutím.

Čl. 8
Výbor

 1. Výbor je kolektivním statutárním a výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. O záležitostech spolku výbor rozhoduje ve sboru, pokud tyto stanovy nestanoví jinak.
 2. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nespadají do pravomoci jiného orgánu.
 3. Výbor může mít 3 až 6 členů. O počtu členů výboru rozhoduje členská schůze.
 4. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Návrh na volbu určité osoby do funkce člena výboru může podat jakýkoli člen spolku. Ze závažných důvodů může být člen výboru odvolán členskou schůzí. Závažné důvody spočívají především v tom, že člen výboru jednal v rozporu se zájmy spolku, a tím způsobil spolku újmu.
 5. Člen výboru může ze své funkce kdykoli odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi výboru. Předseda výboru může ze své funkce kdykoli odstoupit písemným prohlášením doručeným jinému členovi výboru. Funkce předsedy či člena výboru zaniká v tomto případě dnem uvedeným v písemném prohlášení o odstoupení, případně dnem doručení prohlášení o odstoupení příslušné osobě. Předseda výboru či jiný člen výboru, kterému bylo doručeno prohlášení o odstoupení, je povinen do 30 dnů od doručení prohlášení svolat zasedání členské schůze, na němž dojde k volbě nového člena výboru.
 6. Výbor volí ze svých členů předsedu. Výbor může ze svých členů zvolit také jednoho či dva místopředsedy a určit rozsah jejich pravomocí.
 7. O přijetí za člena spolku rozhoduje předseda výboru samostatně.
 8. Výbor se schází dle potřeby, minimálně jedenkrát ročně. Zasedání výboru svolává a řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů.
 9. Výbor zejména:
  • koordinuje činnost spolku,
  • svolává valnou hromadu,
  • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  • rozhoduje o přijetí uchazeče za člena spolku.
 10. Právně jednat jménem spolku může samostatně předseda výboru nebo společně alespoň dva členové výboru.
 11. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů výboru, přičemž každý člen výboru má jeden hlas. V případě sudého počtu členů výboru má předseda při hlasování dva hlasy.
 12. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá výbor její pravomoci.
 13. Volba členů výboru se koná na zasedání členské schůze.
 14. Funkční období členů výboru je pět (5) let. Každý člen výboru může být opětovně zvolen.

Čl. 9
Revizor

 1. Revizor je kontrolním orgánem spolku.
 2. Revizora volí členská schůze na svém zasedání.
 3. Revizor zejména:
  • kontroluje, zda výbor vykonává působnost podle zákona a podle stanov spolku,
  • kontroluje hospodaření spolku a vedení účetnictví,
  • minimálně jednou ročně sestavuje zprávu o kontrole hospodaření spolku, kterou předkládá členské schůzi,
  • upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy k jejich odstranění. V případě, že výbor nepřijme některý z návrhů revizora, informuje o tom revizor členskou schůzi, která může výboru přikázat, aby se návrhem revizora řídil.
 4. Revizor je za účelem výkonu svých pravomocí oprávněn:
  • - účastnit se jednání výboru a členské schůze,
  • - nahlížet do účetních a jiných dokumentů spolku a kontrolovat v nich obsažené údaje,
  • - svolat mimořádné zasedání členské schůze, pokud to vyžadují zájmy spolku.
 5. Funkční období revizora je pět (5) let. Revizor může být zvolen opakovaně.

 

Čl. 10
Zásady hospodaření

 1. Spolek může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem. Spolek je jako právnická osoba oprávněn nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Náklady spojené s činností spolku se hradí ze zdrojů majetku, jež jsou zejména:
  • členské příspěvky,
  • sponzorské dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  • dotace z veřejných rozpočtů,
  • výnosy z hlavní činnosti spolku,
  • výnosy z majetku spolku.
 3. Spolek vynakládá své prostředky výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. Prostředky spolku jsou využívány tak, aby byly co nejvíce ku prospěchu všem členům spolku.
 4. Pokud byl majetek pořízen z prostředků veřejných rozpočtů nebo od dárců, je spolek povinen respektovat při nakládání s tímto majetkem obecně platné předpisy a požadavky veřejných institucí a soukromých dárců.
 5. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku. Výbor se při hospodaření řídí obecně závaznými právními předpisy.
 6. Hospodaření spolku kontroluje revizor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o kontrole hospodaření spolku.
 7. O nakládání s peněžními prostředky a o převodech vlastnictví k majetku spolku rozhoduje výbor.

Čl. 11
Zánik spolku

 1. Na zrušení spolku se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o zrušení právnických osob, pokud stanovy neurčí něco jiného.
 2. V případě zrušení spolku bude likvidační zůstatek rozdělen rovným dílem mezi řádné členy spolku.
 3. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Nové znění stanov bylo schváleno na zasedání členské schůze dne 21. Listopadu 2015.
 3. Nové znění stanov plně nahrazuje veškerá předcházející znění stanov spolku.

V Praze dne 21.11.2015.

Jan Bím,
předseda spolku

 

 

Scan registrovaných stanov občanského sdružení (starých) 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info